Преоборудване на ТП „Фар” и ТП „Магазия 1” – ниско и средно напрежение, Пристанище Бургас

02 Май 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на поръчката е преоборудването на ТП „Фар” и на ТП „Магазия 1” – подмяна на съоръжения ниско напрежение /НН/.
Строително - монтажните работи, които е необходимо да се извършат от Изпълнителя са:
- демонтаж на съществуващите ел. табла НН и монтаж на нови ел. табла – поради промяна предназначението на терминала и подобряване на енергийната му ефективност;
- монтаж на прекъсвачи с лят корпус от 100А до 630А;
- монтаж на товаров разединител 1600А;
- монтаж на нестандартно електромерно табло на бетонен фундамент или стена по схема;
- монтаж на електромери - монофазни и трифазни за директно и индиректно свързване;
- монтаж на токови трансформатори от 100А до 1500А;
- полагане на кабели СВТ - с за НН до 4х95 мм2 вкл.;
- монтаж на съединителни муфи за кабели НН до 4х35 мм;
- монтаж на кабелни връзки с кабелни обувки до 4х250 мм2;
- отсъединяване на кабел до 240 мм2 от съоръжение