Публична покана

19 Юни 2014

Предметът на обществената поръчка е: „Извършване на СМР като средства за изпълнение на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност на сградата на бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София (топлинно изолиране на покрива на сградата, подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка)”
и включва провеждане на енергоспестяващи мерки в административна сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, стопанисвана от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. Необходимостта от предприемане на енергоспестяващите мерки е в резултат на извършено обследване по енергийна ефективност на сградата и предписаните технико-икономически оценки.  
            На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна структура” като възложител.
Обществената поръчка включва следните дейности:
-          топлинно изолиране на покрива на сградата – на стойност около 90 000 лв. без ДДС;
-          подмяна на съществуващата дограма на стълбищната клетка в сградата с PVC двоен стъклопакет и ремонт на стълбищната клетка – на стойност около 20 000 лв. без ДДС.
Общата прогнозна стойност на поръчката е около 110 000 лв. (сто и десет хиляди лева) без ДДС.
 Видове ремонтно строително-монтажни работи
            Видовете ремонтно строително-монтажни работи са посочени в Техническата спецификация и Количествената сметка (Образец № 17) към настоящата документация.
                       
 Срок за изпълнение на поръчката – срокът за изпълнение на договора е 60 (шестдесет) календарни дни.