Ремонт фасади на трафопостове 6, 7, И 8 фериботен комплекс Варна; ремонт покрив административна сграда ЦОПС бл А И Б и служебна сграда ПФП бл. А И бл. Б- фериботен комплекс Варна; ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, Магазия 10 – пристанище Варна Изток

14 Април 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за обществените поръчки, Решение на Директора на Клон-ТП „Пристанище Варна“ за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт фасади на трафопостове 6, 7 и 8 Фериботен комплекс Варна; Ремонт покрив Административна сграда ЦОПС бл А и Б и служебна сграда ПФП бл.А и бл.Б – Фериботен комплекс Варна;

Ремонт делатационна фуга на административна сграда контейнерен терминал, магазия 10 – Пристанище Варна Изток”, и обявление за обществена поръчка изпратено за публикуване до Агенция по обществени поръчки в Регистъра на обществените поръчки.

Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете с условията и да подготвите своите оферти за участие в тази процедура, съгласно Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и обявените условия на Възложителя.

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.