Строителен надзор за обект: „Модернизация на сграда Магазия 1 на Терминал Изток 1 на Пристанище Бургас"

24 Юни 2015

Предмет на настоящата поръчка е избор на Консултант за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти, с комплексен доклад за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 от ЗУТ, при спазване на изискванията на чл. 142, ал. 5 от ЗУТ и упражняване на строителен надзор на СМР във връзка с изпълнение на обект: „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СГРАДА МАГАЗИЯ 1 НА ТЕРМИНАЛ ИЗТОК-1 НА ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“.

Обектът представлява строеж първа категория, втора група съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б” от ЗУТ. Съгласно чл. 168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ. С изпълнението на поръчката, се цели да се обезпечи законосъобразното изпълнение на строителството, чрез оценка за съответствие на изготвените инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при реализацията му. Изпълнителят по обекта на поръчката ще има ангажименти, произтичащи от ЗУТ и в съответствие с всички други нормативни актове, регламентиращи особеностите и задълженията в дейността му с оглед спецификата на строителството при реализацията на проекта. Общи данни за Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас: Сградата на Магазия1 /през годините е използвана като склад за зърно, фураж и др./ се намира в северната част на източния вълнолом, при 3-то и 4-то корабни места. Построена е през 1903г. Сградата на Магазия 1 е една от най-старите постройки на територията на пристанището - от официалното му откриване през 1903г. до наши дни. Постройката е едноетажна, двукорабна, с размери 90/30м и площ от 2795м2. Конструкцията е метална, нитована, има историческа стойност, тъй като такива конструкции понастоящем не се изпълняват. Състоянието, в което се намира конструкцията в момента, не е особено добро - има счупени елементи, наблюдава се корозия. Проектът ще продължи реализирането на концепцията заложена в разработвания Общ Устройствен План на Бургас в посока към отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за яхтено пристанище и създаване на вторичен градски обслужващ център чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване.