Разработване на софтуер за Национален АИС Сървър

16 Февруари 2016

 

Предмета на настоящата поръчка е „Разработване на софтуер за Национален АИС Сървър”. Разработването на софтуер за Национален АИС Сървър да е базирано на надграждане на националната система за обмен на АИС информация с други национални и международни системи и да включва следните системни модули: - входен интерфейс – осигурява поддръжката на необходимите протоколи за приемане на данни от външните източници (по стандарт IEC 61993-2, 61162-1), проверка на коректността на данните и предаване към централния обработващ модул; - централен обработващ модул – осигурява приемането на данните от входния интерфейс, обединяване на потоците, предварителна обработка и откриване на дубликати, съхранение на данните в СУБД (статистически архив), подаване на информация към изходните Snapshot и NMEA интерфейс по предаварително зададени критерии за филтрация; - даннов сървър - база данни за съхранение на архив от събраната информация с възможности за извличане на справки от други модули за анализ и статистическа обработка: - изходен Snapshot интерфейс – модул за предоставяне на данни към външни системи за изобразяване в реално време по XML протокол; - изходен NMEA интерфейс – модул за предоставяне на данни към външни системи по стандарт IEC 61993-2, 61162-1; - администраторски интерфейс – модул за мониторинг на работата на системата, управление на правата на достъп и критерии за филтрация; - софтуер за изобразяване на информацията от АИС сървъра през Интернет. Подробно описание за изпълнението на поръчката е посочено в Техническата спецификация – Приложение № 1 към документацията на поръчката, публикувана в Профил на купувача на официалната страница на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", в раздел Публични покани.