Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Пристанище Русе и СП Дирекция „Ръководство на корабния трафик-река Дунав“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“

23 Януари 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в Клон-териториално поделение Пристанище Русе и СПД „РКТ-река Дунав“ на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включително и доставка на необходимите за това консумативи, за срок от една година (12 месеца). Изпълнителят извършва услугата със свой персонал, машини, почистващи препарати и консумативи при спазване на условията, изискванията и обема посочени по-долу. Видовете дейности и количества са подробно описани в Техническата спецификация на Възложителя (Приложение №1).