Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена електронна съобщителна мрежа за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

08 Февруари 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е с предмет предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, както следва:

  1. Предоставяне на фиксирана телефонна услуга чрез обществена съобщителна мрежа:

- пренос на глас;

- пренос на факс съобщения;

  1. Предоставяне на VoIP телефонни апарати и VoIP централи.

Пълното описание на техническите характеристики и изискванията към предоставяните услуги, предмет на поръчката, са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 2 към настоящите указания.

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца от сключване на договора за изпълнение или до достигане на 70 000 лв.

Срокът за осигуряване на услугите, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка е до 30 (тридесет) дни, считано от датата на подписване на договор по настоящата обществена поръчка.