„Проектиране за удълбочаване на 6 к. м., пристанище Варна Изток”

20 Юли 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е изготвяне на работен проект за укрепване на кейови стени на 6-то и 7-мо корабни места и удълбочаване на акваторията пред 6-то корабно място до нивото на корабно място 7,  т.е.  до кота  -12,50 в  Черноморска система (ЧС). В предмета на поръчката се включват дейности по проучване, проектиране за удълбочаване на дъното и за възстановяване и реконструкция на кейовите стени на 6-то и 7-мо к.м., до приключване на процедурите по съгласуване и одобряване от съответните органи и институции на изготвения работен проект. Проектът трябва да отчете конструктивните особености на съществуващите пристанищни съоръжения и на база на извършените от изпълнителя проучвателни работи да предложи решение за реконструкция и модернизация на кейовите стени с оглед увеличаване на проектната дълбочина на акваторията до 12,50м. 

Прогнозна стойност: до 180 000 лв.