Подмяна и ремонт на площадков водопровод от 5-то до 13-то к. м. включително и захранване на съществуващи сгради, Пристанище Бургас

13 Септември 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Съществуващата в момента водопроводна мрежа на Пристанищен терминал Бургас – Изток 1 е изградена и реконструирана поетапно през годините от 1954 до 2016 година. Част от нея е изпълнена от стоманени тръби, друга от азбестоциментови тръби и само малка част са ПЕВП и ПП тръби.

Поради различни фактори – електрохимична корозия, улягане на земни пластове, изчерпване експлоатационния срок на годност на тръбите, понастоящем водопроводната мрежа често аварира, което води до течове и загуби за пристанищния оператор ,,Пристанище Бургас“ ЕАД.

Предметът на обществената поръчка е подмяна и ремонт на старите и повредени тръби на водопровода с нови ПЕВП (HDPE) тръби и увеличаване на точките за захранване с вода, за да се увеличи  дебита и налягането в съответния водопровод, като се осигури нормално захранване на  пристаналите кораби с вода.

Подмяната и ремонтът на площадковата водопроводна мрежа ще се изпълнят по посочените на плана трасета, които включват водопроводна мрежа за питейно-битови (ПБН) и противопожарни нужди (ПП).

Пълното описание на предмета на поръчката и изискванията на възложителя за изпълнението са описани в Техническата спецификация (Приложение № 1) към документацията за участие в обществената поръчка.

Прогнозна стойност: до 430 000 лв.