СМР за удължаване и заустване на главен дъждовен градски колектор

23 Октомври 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Целта на обществената поръчка е рехабилитиране на главен дъждовен градски колектор в запушеният си участък и удължаване до новоизграденото заустване в Черно Море.
Обхват: Колектора ще се изпълни със стоманобетонови правоъгълни сглобяеми елементи. Дължината на трасето възлиза на 237 м. По трасето на съществуващия канал ще се изградят 3 нови шахти.