Доставка и монтаж на универсално съоръжение за складиране на течни торове, горива и др. на пристанищен терминал Русе - запад

28 Февруари 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата поръчка е инженеринг - проектиране, авторски надзор и изграждане на универсално съоръжение за складиране на течни товари с капацитет около 2000 тона на втори участък на пристанищен терминал Русе – запад. Техническите параметри на които трябва да отговаря съоръжението са:
- капацитет – около 2000 тона;
- да е конструирано по норма Eurocode BSEN 1993;
- да е за сеизмична норма – class 2;
- натоварване на сняг – 1,80 kN/m2;
- да има покритие на резервоара;
- да се предвиди помпа за течни торове, горива и др. за вход и изход с ел. табло за управление.
Съоръжението трябва да е с габарити, които да не възпрепятстват работата на подемната техника, при извършване на товаро-разтоварни дейности.
За целта е необходимо първо да се изготви Работен проект, придружен с подробна количествено-стойностна сметка, с който да се представи проектно решение за начина на изграждане на съоръжението на територията на терминала.
След приемане и съгласуване на Работния проект и издаване на Разрешение за строеж, ще се извършат дейностите по доставка на необходимите материали и оборудване и изграждане на съоръжението за складиране на течни товари.
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.