Изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м2 в Пристанищен терминал Русе – Запад

28 Февруари 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата поръчка е - проектиране, авторски надзор и изграждане на леки конструкции за покриване на складови площи до 1000 м? в пристанищен терминал Русе – запад.
Обхватът на настоящата поръчка включва:
• Изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект;
• Съгласуване на инвестиционния проект с всички необходими институции, вкл. с Възложителя;
• Получаване на Разрешение за строеж;
• Доставка на необходимите материали и оборудване;
• Строително-монтажни работи, контролни и приемни измервания и изпитания;
• Съставяне на строителни книжа, изработване на изпълнителни и екзекутивни документации и цифров модел;
• Всички дейности по приемането на строежа с Протокол обр. 15 и получаване на Разрешение за ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация;
• Извършване на авторски надзор по време на строителството;
• Дейности по време на гаранционния период на строително-монтажните работи съгласно изискванията на Възложителя.
Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.