Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара – Бургас“ по обособени позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”

17 Май 2019

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

„Смяна на предназначението и изграждане на детски научен център на територията на Морска гара - Бургас“ в две обос. позиции: ОП 1: “СМР за вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда за изграждане на „Детски научен център“ и ОП 2: „Изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване в „Детски научен център”
Предметът на обществена поръчка вкл. изпълнение на СМР с цел осъществяване на вътрешно преустройство на част от съществуваща сграда Морска гара, в УПИ IV в кв. 1 по ПУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор на имота 07079.618.1081.1 по КККР на гр. Бургас, за изграждане на „Детски научен център“ и изработка, доставка и монтаж на обзавеждане и интериорно оборудване за осъществяване дейностите в детският център.За осъщ-не на дейностите е изготвен тех.инвестиц. проект и интериорен проект . Описание на СМР, предмет на О.п.№1 и обемът и изисквания за изпълнение на доставките, предмет на О.п. № 2 са представени в технич.спецификация.