Рехабилитация, свързана с възстановяване на проектните параметри на утаителя на река Провадийска и подхода към него

23 Март 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Изпълнението на поръчката включва ежемесечен драгаж в утаителя на р. Провадийска и подхода към него, както и транспортиране и съхранение на драгираните утайки. Драгирането следва да се извърши с подходящо драгажно средство с електрическо или дизелово задвижване, гарантиращо транспортиране на утайките до депото. Утайките се транспортират с хидротранспорт по тръбопровод.

Съществуващият тръбопровод е с диаметър 820 мм и при използването му трябва да се осигури скорост на транспортиране, предотвратяваща задържането на утайки в него. Изпълнителят може да използва и свой тръбопровод в зависимост от параметрите на драгажното средство. Преди започване на драгажните работи ще бъдат извършени начални промери в утаителя и подхода към него, които ще послужат за база на следващите месечни промери и отчети. За отчитане на месечния обем на драгираните количества, Изпълнителят извършва за своя сметка ежемесечни промери. При приемане на окончателно завършената работа се извършват окончателни промери. Началните и окончателните промери са за сметка на Възложителя.