Доставка на настолни и преносими компютри за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура"

21 Октомври 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка

В обхвата на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности: а) Доставка на необходимата техника (с минимално количество и технически характеристики съгласно р. II от Техническата спецификация) на посочените от Възложителя обекти. При сключването на договора Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя за разпределението на конкретния брой настолни и преносими компютри (компютърни конфигурации) по места. б) Осигуряване на безплатно гаранционно обслужване на доставените, монтирани и инсталирани настолни и преносими компютри (компютърни конфигурации) за период не по-кратък от 36 месеца от датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за изпълнение на договора. Пълното описание на техническите характеристики и изискванията към доставяното оборудване, предмет на поръчката, са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 2 от документацията.