Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура

18 Май 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на компютърни конфигурации за нуждите на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Изпълнението на поръчката включва:

  1. Доставка, монтаж и инсталиране (вкл. инсталиране на имидж на всички конфигурации) на необходимата техника (минимум 90 компютърни конфигурации) на следните обекти на Възложителя: Главно Управление София, адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69; СП Дирекция „РКТ - Черно море“, адрес: гр. Варна, бул. „Приморски” № 5; Териториално поделение (клон) Варна, адрес: гр. Варна, пл. „Славейков” № 1; Териториално поделение (клон) Бургас, адрес: гр. Бургас, ул. „Княз Александър Батенберг” № 1; Териториално поделение (клон) Русе, адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 22; СП Дирекция „РКТ - река Дунав“, адрес: гр. Русе, ул. „Пристанищна” № 20; Териториално поделение (клон) Лом, адрес: гр. Лом, пл. Независимост, сграда Митница, вход „Деспред“, ет. 2. При сключването на договора Възложителят уведомява писмено Изпълнителя за разпределението на конкретния брой компютърни конфигурации по места и конкретните изисквания към инсталирането им.
  2. Осигуряване на безплатно гаранционно обслужване на доставените, монтирани и инсталирани компютърни конфигурации за период не по-кратък от 36 месеца от датата на инсталирането им.