Авариен ремонт на път с асфалтово покритие на територията на пристанищен терминал Свищов

01 Юли 2015

Предназначеният за ремонт подходен път се намира на територията на Пристанищен терминал Свищов, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Чрез него се осъществява транспортната връзка между входа и централния и западен район на пристанището за движение на тежкотоварните автомобили, транспортиращи товарите от и за вътрешността на страната.
Асфалто-бетоновото покритие на подходния път от входа на пристанищния терминал до сградите на митница Свищов е силно разрушено, деформирано и в някои участъци напълно липсва. Лошото състояние на настилката е причина за образуване на локви и не доброто оттичане на дъждовните води, което от своя страна води до допълнително разрушаване на пътната настилка и затруднения при движението на превозни средства. На отделни места е останала видима асфалтова настилка, а на други тя е от бетонови плочи или гранитни павета. Бетоновите плочи на места са разбити, с образувани дупки, в които се задържа вода, но като цяло основата на пътя, която е от трошено каменна фракция е равна и няма пропадания. През участъка от подходния път, предназначен за ремонт преминава косо жп коловоз, който в момента не се използва. С ремонта се предвижда да се изкъртят остатъците от съществуващата асфалтова настилка изгради нов горен слой от стоманобетонни плочи, като се ползва съществуващата основа на пътната настилка. За целта съществуващата основа от трошено каменна фракция, при нужда (за достигане на дебелина 20 см) да се допълва с трошено каменна фракция и се валира до не по-малко от Е=150 МРа. Полетата със стоманобетонови плочи са с дебелина 20 см, двойноармирани с мрежа №12 на карета 20/20 см от бетон В30 и следва да се изливат шахматно. За осигуряване отводняването на настилката е необходимо да се осигури наклон на стоманобетоновите плочи, който да не е по-малък от 1 % с посока съгласно приложената към техническото задание скица. По контура, от страната на пътя, на съществуващата тротоарна отсечка да се монтират бетонови бордюри върху подложка от земно-влажен бетон. Съществуващите канализационни шахти и решетка да се повдигат на нивото на новата настилка. Извозването и осигуряването на депо за строителните отпадъци от премахването на старата асфалтова настилка е за сметка на Изпълнителя на обекта.