Ремонт и рехабилитация на жп разтоварище западно от рампен коловоз към склад за вносно-износни товари в пристанищен терминал Русе-изток

17 Февруари 2016

Пристанищен терминал Русе-изток е част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе, и е разположен на територията на град Русе. Обслужването на склада за вносно-износни товари (Мархи) с железопътен транспорт се осъществява чрез изградените западно от него железопътен коловоз и товаро-разтоварна рампа. Подходите към жп разтоварището са със широчина 6 м и са частично изградени от армиран бетон. Настилките в междурелсието са от стоманобетонови плочи.Вследствие на дългогодишната експлоатация, подходите и настилките в междурелсието са разбити. Образували са се дълбоки дупки, които възпрепятстват преминаването на ППС. Плочите на настилките в междурелсието са разместени и липсват очертани жлебове. За по-бързото обработване на товарите, е необходимо да се създаде възможност от железопътната рампа да се обслужват освен жп вагони и тежкотоварни автомобили. Това налага да се извърши рехабилитация на подхода към жп разтоварището и бетоновата настилка върху железния път.