Изработване на работен проект за „Свободна зона за публични дейности в тила на 7-9 к.м.”, съгласно задание за проектиране на Генерален план на Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас

18 Февруари 2019

Статус: Прекратена

Вид: Услуга

Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:
-изработване на Идеен проект по част „Архитектура” и част „Паркоустройство и благоустройство”, разработен в три варианта, от които Възложителят ще избере един, на базата, на който ще се изготви работен инвестиционен проект.
-изработване на Работен инвестиционен проект, съгласно избрания и одобрен от Възложителя идеен вариант. РИП следва да се изготви съгласно изискванията на Наредба № 4 за обем и съдържание на инвестиционните проекти при спазване на действащите нормативни изисквания. Проектното решение следва да предложи и възможности за реализиране на инвестиционната инициатива на етапи, като всеки от етапите следва да може да функционира самостоятелно. За всеки от етапите да се оформи необходимата документация с подробни количествени и количествено - стойностни сметки.