„ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДА ЗА КОНГРЕСЕН, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, С ПРИЛЕЖАЩИ ОФИС ПЛОЩИ, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА ПУП-ПРЗ ОТ 1 к.м. ДО 4 к.м - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС

25 Март 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Основна цел на инвестиционното намерение е да бъде изградена модерна, емблематична сграда за конгресен и научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, заложена в концепцията на Общия Устройствен План на гр. Бургас в посока отваряне на града към морето, изнасяне на промишлените дейности и преструктуриране на крайбрежните промишлени зони, възможност за създаване на модерно яхтено пристанище и на вторичен градски обслужващ център, чрез определяне на нови терени за обществено обслужване с предлагане на услуги от различен характер, обособяване на зони за отдих и риболов, предвиждане на терени за детски и спортни площадки и публично озеленяване. Теренът, върху който предстои проектирането и изграждането на съвременен конгресен и научен център, попада в границите на УПИ VІ в кв. 1 по плана на ЦГЧ гр. Бургас, в имот с идетнификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас. Имотът е предоставен за управление на ДП «Пристанищна инфраструктура» и представлява част от пристанищен терминал Бургас - Изток. Съгласно действащия ПУП, урегулираният поземлен имот е отреден за «ОО, озеленяване, пристанищна инфраструктура и трафик кула» с показатели за застрояване- височина до 18,5 м /4 етажа/, плътност на застрояване до 35 %, Кинт до 1,0 и озеленяване минимум 40 %. Територията попада в граници на Централна зона-7/Ц по действащ ОУП на гр. Бургас. ОУП е одобрен с Решение на Общински съвет Бургас № 51-1/21.07.2011 г., обнародвано в ДВ бр.71/13.09.2011 г. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнението на: идеен архитектурен проект в три варианта, заедно с предложение за конструктвино строителна система, изготвяне на работен проект по всички части въз основа на избрания идеен архитектурен вариант и изпълнение на СМР за първи етап (СМР по части: Конструкции, Архитектура, Геология, Геодезия, ВиК, Електро, КИПиА, ОВК, ПБ, ЕЕ, Паркоустройство и благоустройство. Не се включва доставката и монтажа на подвижно обзавеждане и изграждането на пешоходен мост (пасарелка), осъществяващ връзката между сградата и вълнолома. Строежът е първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. л от ЗУТ и чл. 2, ал. 11 от Наредба № 1/2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.