Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение

15 Декември 2016

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Обследване на енергийната ефективност и сертифициране на сгради, намиращи се на територията на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”.
При изпълнение на поръчката следва:
- да се извърши обследване за енергийна ефективност на сградите, включени в приложения Списък, по реда Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ);
- да се издадат сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия на всички сгради в Списъка;
- да се определят показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сгради по реда на Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите.
Детайлното обследване за енергийна ефективност включва следните етапи:
1.1. Подготвителен етап;
1.2. Етап на установяване на енeргийните характеристики на сградите;
1.3. Етап на разработване на мерки за повишаване на енергийната ефективност;
1.4. Заключителен етап.