Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт

16 Януари 2019

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата поръчка предвижда извършване на: А) Драгажни работи в акваторията на корабно място 1А в Пристанищен терминал Варна-Запад до параметри, необходими за безопасното маневриране и приставане на предвидените за обработка кораби и монтиране на втора плаваща котва. Площта за коригиране на дъното на акваторията възлиза на 8 000 м2. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота -10,90 черноморска система (-11,18 БС), а допустимата прекопка е 0,4 м. под зададената кота. Обемът на изкопните земни маси е около 67 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Котите на чертежа са в Черноморска система. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Б) Драгажни работи за възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт. Дълбочината на акваторията, която трябва да се осигури е на кота - 9,70 ЧС. Обемът на изкопните земни маси е около 11 000 м3 без допустими прекопки, който е определен на база извършените от ДППИ и показани на приложения чертеж хидрографски промери. Земните маси за драгиране са I-ва категория – торф, III-та категория – тиня и IV-та категория – глина. Издрагираните земни маси ще се извозват от Изпълнителя до територията на „Агрополихим“ АД на определена от него площадка за приемане/съхранение. За целта Изпълнителят следва да обособи междинната претоварна площадка върху разположения в непсредтвена близост до акваторията на корабно място 1А поземлен имот с идентификатор 20482.505.39, която ще служи за разтоварване на материала от драгажната и плаващата техника и последващо натоварване на товарни автомобили (самосвали) за извозване и разтоварване на територията на „Агрополихим“ АД.