Проектиране и изграждане на комуникации и настилки в тила на 5 к.м., пристанище Варна –запад –първи етап

17 Април 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМУНИКАЦИИ И НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 5 К.М., ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА –ЗАПАД – ПЪРВИ ЕТАП” в това число: 1. Изработване на технически проект по утвърдено техническо задание 2. Изпълнение на предвидените в проекта СМР.

В това число: -предварителни проучвания; -изработване на инвестиционен проект във фаза технически проект; -извършване на всички необходими дейности по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните органи; -упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли; -временно строителство; -демонтажни работи; -доставка на необходимите материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за изпълнение на СМР по първи етап; -строително – монтажни работи; -единични, комплексни и 72-часови изпитвания; -изработване на изпълнителна и екзекутивна документации.