Строителен надзор за обект Инженеринг за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - морска естакада с островна площадка

20 Октомври 2014

В инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура' 2014 г. е включен обект:   „Инженеринг   за възстановяването на пристанищно съоръжение при нос Шабла - морска естакада с островна площадка".
Предвид, че обектът е инженеринг, задължение на изпълнителя (строителя)   е да изготви и представи проектна разработка в обхват и съдържание в съответствие с изискванията на ЗУТ и Наредба № 4/21.05 . 2001г .   за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за фаза Технически проект, както и за частите по действащата нормативна уредба и приложената техническа спецификация, неразделна част от настоящата документация.
Обектът представлява строеж трета категория, втора група съгласно чл.   137,   ал.   1,   т.   3,   буква „б" от ЗУТ. Съгласно чл.   168, ал. 2 от ЗУТ строителният надзор е задължителен за строежи от първа до четвърта категория. В тази връзка е необходимо да се възложи оценка на съответствието на проектната разработка със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор като консултантска услуга по смисъла на ЗУТ.
Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на СМР и въвеждането в експлоатация на обекта. Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са следните:
- Изпълнени всички действия,   касаещи строителния надзор, регламентирани в действащото законодателство - ЗУТ и подзаконовите актове към него, отнасящи се до строителния процес.
Управление и координация на строителния процес и упражняване на строителен надзор, съгласно изискванията на ЗУТ по време на строителните работи, така че да се гарантира изпълнението им в съответствие с одобрения инвестиционен проект, изискванията на българското законодателство и Възложителя.
Издаване на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на строителството и въвеждането в експлоатация.
Оформена и съгласувана техническа документация,   вкл. издадени актове,   сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи.
- Издадено разрешение за ползване на обекта.