Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот" до подстанция „Рибари” и изграждане на нова канална мрежа

21 Ноември 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Подмяна на кабелно трасе на кабел „Ферибот" до подстанция „Рибари“ и изграждане на нова канална мрежа”. Изпълнението на поръчката включва два основни вида работи: проектиране и строително-монтажни работи, а именно - изготвяне на технически проект за изграждане на трайно кабелно трасе (в т.ч. изработване на екзекутивни чертежи и извършване на авторски надзор по време на строителството) и изпълнение на СМР за подмяна на силов кабел „Ферибот” от подстанция „Рибари”, от шахта Ш4 до ТП № 8, както и за увеличаване на тръбния капацитет на част от съществуващата канална мрежа и изтегляне на нов оптичен кабел. Място на изпълнението на обществената поръчка е съществуващото кабелно трасе, което започва от подстанция „Рибари”, преминава през градската част и през територията на „Пристанищен терминал Бургас – Запад“ (ПИ 07079.618.21) и достига до ТП № 8 – сграда с идентификатор 07079.618.21.89 по плана на гр. Бургас.