Изместване и преоборудване на трафопост Тютюнева магазия

10 Октомври 2017

Статус: Изпълнена

Вид: Строителство

Измества се съществуващия ТП „Дизели” в съществуваща постройка зад „Тютюнева магазия”. Всички консуматори да се захранят по нова схема. Новото помещение ще се ремонтира и приспособи с оглед монтажа на изместените съоръжения. Необходимо е да се  изготви план за изместването, след извършване на собствено проучване от страна на Изпълнителя и съгласуване с Възложителя. Да се предвидят един извод за бъдещият ТП ”Конгресен център” и два за резервни. Да се изготви план за изместването като се преустрои помещението, тръбната мрежа и шахтите, необходими за изместването на ТП „Дизели”.
Строително-монтажните работи, които е необходимо да се извършат от изпълнителя са: Ремонт на помещението, демонтиране на съществуващия ТП „Дизели”, пренасочване на кабелите захранващи съществуващите потребители – отсъединяване от ТНН на ТП „Дизели” и пренасочване според плана за преместване. Извършва се последователно отсъединяване на  всеки кабел НН и при необходимост се удължава, чрез съединителна муфа  с кабел от същия тип.  Съединителните муфи  са за кабел Н.Н. термосвиваема технология.
Демонтажните и монтажни работи в действащите съоръжения се извършват след пълно изключване на напрежението (съгласувано с  потребителите). Изпълняват се следните технически мероприятия:
 - изключване на напрежението;
 -окачване на табели и ограждения на работното място;
- проверка за отсъствие на напрежение;
- поставяне на преносими  заземления там, където е необходимо.