РЕМОНТ НАСТИЛКИ В ТИЛА НА 17 К.М. (С ПРИБЛИЗИТЕЛНА ПЛОЩ 50 000 КВ.М) ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА-ЗАПАД

26 Май 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата поръчка предвижда извършване на ремонт на настилките на складова площадка с площ 51 000 м.кв., разположена в тила на 17 к.м. Пристанищен терминал Варна – Запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна. Към настоящия момент на територията на площадката е изпълнена трошено каменна настилка с дебелина 0.45 м, която е сравнително равна и макар да няма констатирани деформации от опасни физикогеоложки явления и процеси, повърхностното отводняване на терена е изключително затруднено. Предмет на поръчката е изграждане на трайна настилка, която за площ от около 4000 м2 е паважна, а за останалата площ от 47 000 м2 е стоманобетонова. Към предмета на поръчката влиза и отводняването на територията, която ще се изпълни чрез вертикалната планировка и изграждане на отводнителни колектори за поемане на дъждовните води. Основните работи, които ще се изпълняват на обекта са следните: •Подробно заснeмане и вертикално планиране на терена; •Механизиран изкоп – 3250 м3; Изграждане на дъждовни колектори 400 метра с PP тръби DN 500, SN 10, вкл. ревизионни и дъждоприемни шахти; •Изследване и изпитания за носимоспособността на земната основа; Доставка и полагане на трошено каменна фракция – 17 355 м3 за заздравяване на земната основа и оформяне на вертикалната планировка на терена; •Доставка и полагане на цименто пясъчен разтвор 1:3 – 202,5 м3; Полагане на паважна настилка с материали собственост на Възложителя – 4000 м2; •Доставка и полагане на арматурна заготовка N10 – 698 775 кг, дюбели и бетон С 30/37, СУ, XF3 – 9390 м3; Обработка на бетонова настилка с топинг и направа на привидни и дилатационни фуги.