Изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 NORWAY GRANTS 2009-2014 MONITORING AND INFORMATION SYSTEM FOR BLACK SEA (Мониторинг и информационна система за Черно море)

23 Септември 2015

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предмет на настоящата поръчка е проектиране, доставка, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на информационна система (ИС) по проект „Мониторинг и информационна система на Черно море“ (KNRIN - 2014/108164 Norway Grants 2009 - 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг u информационна система за Черно море). Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е участник от българска страна по проекта, чиято цел е създаване и внедряване на информационна платформа, акумулираща и включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устойчивото развитие на Черно море, инструменти за анализ и за представяне на данните в подходящ потребителски интерфейс. Системата следва да бъде изградена чрез използване на добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата BarentsWatch. Основната цел на системата е да се създаде инфраструктура на пространствени данни (SDI) за мониторинг в реално време на околната среда в Черно море, регионални морета и реки, както и за крайбрежната зона за българските власти. В този контекст, инфраструктура с пространствени данни се определя като инфраструктура на данни за изпълнение на рамка от географски данни, които са интерактивно свързани, за да използват данни за околната среда по ефективен и гъвкав начин, или технология, политики, стандарти и човешки ресурс необходими за придобиване, обработка, съхранение, разпространение и подобряване използването на географски пространствени данни. Данните ще бъдат достъпни чрез уеб-портал и ще бъдат пространствено ориентирани, с цел използване за контрол, мониторинг и подпомагане на дейностите за ранни предупреждения за замърсявания с нефт в акваторията на най-големите пристанища в Република България. Системата следва да се проектира по начин, позволяващ бъдещото й разширение за нуждите на поддържане на разнообразни видове данни и приложения. Функционални възможности на системата: • Предоставяне на информация, необходима за подобряване опазването на морските и крайбрежни зони; • Подпомагане на системите за ранно известяване при екологични опасности при бъдещото развитие на системата; • Улесняване събирането на информация за корабоплаването; • Подобряване корабоплавателните дейности (в контекста на опазване на морските води чисти); • Създаване на по-добри условия за ефективен морски бизнес, свързан с туризма; • За научни, изследователски и образователни цели. Информационната система трябва да съдържа следните три основни компонента: 1. Системи на ползвателя. 2. Център за пространствени данни. 3. Доставчици на данни: • сателитни данни - обмен на данни със система „Коперник”; • сензори, които трябва да бъдат инсталирани в рамките на изпълнението на проекта; • доставчици на данни на място - акумулиране на данни, събирани от различни институции и организации; • собствени данни – ДП ”Пристанищна инфраструктура”. В обхвата на поръчката е и провеждането на обучения на ключови потребители и служители на възложителя за работа със системата, подробно описани в Техническата спецификация на възложителя. Правото на собственост върху работата по настоящата поръчка, включително всички документи и разработки в резултат от нея, принадлежи на възложителя, който включително притежава правата по смисъла Закона за авторското право и сродните му права.