Строителен надзор на обект: „Проектиране и изпълнение на сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи, попадащ в обхвата на ПУП-ПРЗ от 1 к.м. до 4 к.м. – Пристанище Бургас”

23 Ноември 2016

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Предметът на обществената поръчка е избор на Консултант по смисъла на ЗУТ за извършване на оценка на съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания за строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СГРАДА ЗА КОНГРЕСЕН, НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ, С ПРИЛЕЖАЩИ ОФИС ПЛОЩИ, ПОПАДАЩ В ОБХВАТА НА ПУП-ПРЗ ОТ 1 к.м. ДО 4 к.м. - ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС“. Основните задължения на Консултанта, произтичащи от разпоредбите на ЗУТ, ще включват: Проверка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания за строежите и изготвяне на Комплексен доклад; Законосъобразно започване на строежа; Упражняване на непрекъснат строителен надзор върху изпълнението на строителните и монтажни работи, в съответствие с нормативната уредба на Република България; Упражняване на непосредствен и ефективен контрол върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на обекта и опазване на околната среда по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по обекта; Контрол върху съответствието на влаганите материали и продукти съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България; Спиране на строежи, които се извършват в условията на чл. 224, ал. 1, т. 2 и 3 и/ или са в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1 – 3 от ЗУТ; Защита на личността и имуществото на трети лица от щети, вследствие от изпълнението на строителните и монтажните работи по обекта; Съставяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ; Въвеждане на строежа в експлоатация с разрешение за ползване и спазване на срока за обявяване на дефекти и постигане на нормативни и проектни показатели.